تبادل لینک رایگان

روش هایی برای ساختن آگهی تبلیغاتی نتیجه بخش

بخش قابل توجهی از متن بالا حاصل یادداشتها Rix Quinn روزنامه نگار سابق آمریکایی است که به عنوان نویسنده ی ستونهای بازاریابی و تبلیغات در چندین مجله و روزنامه فعال بوده است و در کالجها نیز به اموزش همین موضوعات به دانشجویان می پردازد.